GDPR

 

Obecné zásady zpracování osobních údajů ve skupině FAVEA

„Zásady“

Společnosti náležející do skupiny FAVEA (dále jen Skupina) zpracovávají osobní údaje v pozici správce či zpracovatele ve smyslu a souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“).

Tyto Zásady tvoří jen obecný charakter sloužící pro informování veřejnosti (tj. subjektu údajů, mezi které patří např. uživatelé aplikací webových stránek, potencionální klienti Skupiny či uchazeči o zaměstnání atp.) o možnostech a způsobu zpracování osobních údajů Skupinou. Tyto Zásady neobsahují ucelený obraz o zpracovávání osobních údajů Skupinou. Ten vyplývá z vnitřních předpisů (směrnic) společností Skupiny, jež jsou vydané a aktualizované v souladu s právními předpisy a Nařízením, jež se týkají zpracovávání osobních údajů například ve vztahu k zaměstnancům a vnitřním potřebám uvnitř společností Skupiny.

Zpracovávané osobní údaje o subjektu údajů, které Skupina  ve smyslu těchto Zásad zpracovává, jsou tedy zejména: jméno a příjmení (např. při užití aplikací webových stránek Skupiny; plnění smluvní povinnosti ve vztahu ke klientovi/dodavateli; v případě zaslaného životopisu uchazečem o zaměstnání), e-mailová adresa, funkce ve společnosti (např. v případě plnění smluvní povinnosti pro klienta/dodavatele), atp.

Osobní údaje, které Skupina ve smyslu těchto Zásad zpracovává, zpracovává výhradně na základě:

  • souhlasu subjektu údajů (uživatele, klienta, uchazeče o zaměstnání atp.), nebo
  • z důvodu oprávněného zájmu Skupiny – např. poskytování služeb, zabezpečení poskytovaných služeb či technologií, ochrana práv Skupiny, uplatňování právních nároků atp., nebo
  • z důvodu plnění smluvních povinností s klienty/dodavateli Skupiny, nebo
  • z důvodů plnění zákonných povinností, jež Skupině ukládají příslušné právní předpisy.

Zpracovávané údaje o subjektu údajů ve smyslu těchto Zásad Skupina zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, pro který je údaj zpracováván.  Následně dojde k jejich likvidaci.

 

Práva subjektu údajů

V případě zpracování osobních údajů obdržených od subjektu údajů na základě jeho souhlasu, je oprávněn subjekt údajů daný souhlas kdykoli odvolat. Mezi další práva subjektu údajů náleží: požadovat přístup ke zpracovávaným údajům,  jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i vznesení námitky proti zpracování, či právo na přenositelnost údajů ve smyslu příslušných článků Nařízení. Tato práva může subjekt uplatňovat prostřednictvím elektronické adresy info@favea.cz. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.