Dotace

Operační program Zaměstnanost

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy FAVEA, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012581, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců. Účastníci se budou vzdělávat v oblasti manažerských, komunikačních, ekonomických, právních, účetních a obecných IT aktivit. Rozvoj kompetencí zaměstnanců přinese zvýšení jejich odborností a následné rozšíření odpovědností za vykonávané činnosti a zlepšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu. Firma umožní účast v aktivitách projektu firmě Elementz finanční poradenství s.r.o.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Předpokládané výsledky:

Celkem se vzdělávání zúčastní 92 účastníků, kteří budou splňovat bagatelní podporu 40 hodin, z toho 23 zaměstnanců bude ve věkové skupině 55+.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.